Model dagvaarding echtscheiding

Model dagvaarding zelf in te vullen voor snellere afwerking door uw advocaat

DAGVAARDING IN ECHTSCHEIDING

 

u.  ref. :

m. ref. :

 

Het jaar tweeduizend en acht, op

OP VERZOEK VAN:

De

Geboren op                       te                       , wonende te                            ,

 

Hebbende als raadsman Meester                               , advocaat, kantoorhoudende te                                ,  (ref.              )

Aangezien mijn verzoeker op                voor de Ambtenaar van                    , in het huwelijk is getreden met hierna gedaagde  ;

Dat partijen gehuwd zijn onder het stelsel van volledige scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor Notaris                 met standplaats te                         op                 ;

Dat uit hun huwelijk                            kinderen zijn geboren nl.

 

Dat zij geen andere kinderen hebben  ;

Aangezien het huwelijk tussen partijen een mislukking is geworden  ;

Aangezien hierna gedaagde op                 de echtelijke woning heeft verlaten en mijn verzoeker hiervoor aangifte deed bij de politie  ;

Dat hierna gedaagde blijkbaar

Dat hierna gedaagde

Dat het huwelijk alleszins duurzaan is ontwricht door de fout van hierna gedaagde nu zij de echtelijke woning verliet op                   , al haar bezitting meenam en niet meer de intentie heeft het huwelijk verder te zetten en dit ook duidelijk heeft laten verstaan  ;

Dat alle hierboven vermelde feiten overeenkomstig art. 229 § 1 B.W. de oorzaak zijn van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk tussen partijen  ;

Dat mijn verzoeker dan ook de echtscheiding op grond van deze onherstelbare ontwrichting vraagt  ;

Ik ondergetekende,

Gerechtsdeurwaarder met standplaats te Antwerpen,

Er kantoorhoudende

 

 

 

HEB GEDAGVAARD:

Mevrouw

Geboren op

a) wonende te

waar ik het afschrift                    ter hand kon stellen overeenkomstig de artikelen 33 tot 35 Ger. W.,

zodat ik het afschrift, waarvoor niet werd getekend voor ontvangst,

heb achtergelaten onder gesloten omslag, overeenkomstig art. 38 Par. 1 van hetzelfde Wetboek.

b) doch vermoedelijk thans verbljvende te

waar ik het afschrift            ter hand kon stellen overeenkomstig artikelen 33 tot 35 Ger. W.,

zodat ik het afschrift, waarvoor niet werd getekend voor ontvangst,

heb achtergelaten onder gesloten omslag, overeenkomstig art. 38 Par. 1 van hetzelfde Wetboek.

Om te verschijnen voor de

die zetelt in

om

op

ten einde:

Er de huidige vordering ontvankelijk en gegrond te horen verklaren,

Derhalve om de hiervoormelde redenen de echtscheiding tussen partijen te horen uitspreken op grond van artikel 229 § 1 van het B.W.,

Te horen bevelen dat het schikkend gedeelte van het vonnis zal worden overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand en dat er melding van zal gemaakt worden op de rand van de huwelijksakte van partijen,

Gedaagde te horen veroordelen tot de kosten van het geding, rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, zoals voorzien bij artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek ;

vereffening en verdeling van de gemeenschap van goederen, bestaande tussen partijen en alleszins tot de vereffening van de gebeurlijk uit te oefenen wedernemingen ;

Te horen bevelen dat er op vervolging van verzoekende partij en in bijzijn van gedaagde of deze daartoe regelmatig opgeroepen tot de voormelde bewerkingen van vereffening en verdeling zal worden overgegaan door het ambt van een door de rechtbank aan te wijzen notaris, en dat in voorkomend geval, door dezelfde notaris vooraf zal worden overgegaan tot de openbare verkoping van de roerende en onroerende goederen van de gemeenschap afhangende,

Bovendien een notaris te horen aanwijzen die zal belast worden de niet-verschijnende of weigerende partij te vertegenwoordigen en in haar plaats de akten en processen verbaal te tekenen, en die bevoegd is om de toewijzingsprijzen en andere schuldvorderingen in kapitaal en toebehoren te ontvangen, kwijting ervan te geven met of zonder in de plaatsstelling en tengevolge van deze betalingen opheffing te verlenen van elke inschrijving van bevel en beslag, alsmede van elk verzet indien daartoe grond bestaat,

Gedaagde zich in geval van betwisting te horen veroordelen in de kosten van vereffening en verdeling zoniet deze kosten ten laste van de te verdelen massa te horen stellen ;

Het te vellen vonnis uitvoerbaar te horen verklaren bij voorraad, niettegenstaande elke voorziening, en zonder borgstelling,

De kopie(ën) dezer werd(en) overhandigd overeenkomstig artikel 44 van het Gerechtelijk Wetboek, indien nodig onder gesloten omslag ;

Waarvan akte, datum als boven ;

Kost:

Rolrecht inbegrepen, en eventueel te vermeerderen met de kosten van aangetekende zending(en) zijnde            EUR per afwezige partij,